Affiliated Groups

Here is a list of other Dojos and Study Groups within the United States Meishi-ha branch of Mugai Ryu:

Suimokai – Niina Toyoaki Gyokudo Soke – Tokyo, JapanMON_HIQUALITY_WHITE

Senpokan – Shihan Tony Alvarez – Santa Ana, California

Shinjinkai – Sensei Brian Pettett – Chicago, Illinois

Senkakukan – Sensei Bill Henderson – Sacramento, California

Sendokai – Paul Smith – Richardson, Texas

 

Top